Reclamacions

Caixabank Asset Management, SGIIC, SAU, s'ha adherit al Servei d'Atenció al Client, encarregat d'atendre i resoldre les queixes i reclamacions dels seus clients i de les entitats del grup CaixaBank adherides a aquest servei.

Els clients poden presentar les reclamacions davant el Servei d'Atenció al Client a l'adreça postal, carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002, Valencia, a l'adreça de correu electrònic, servicio.cliente@caixabank.com, en el formulari especialment habilitat amb aquesta finalitat al web www.caixabank.es o a qualsevol de les oficines de CaixaBank.

El Servei d'Atenció al Client disposa d'un termini màxim d´un mes amb caràcter general i 15 dies hábiles en el cas de reclamacions sobre serveis de pagament per resoldre les reclamacions d'acord amb el seu reglament de funcionament. En cas de disconformitat amb la resolució o si ha transcorregut el termini indicat sense que s'hagi emès cap pronunciament, el client pot formular la reclamació davant els serveis de reclamacions dels supervisors.

 

Reglaments

 1. Reglament per a la Defensa del Client de Caixabank, S.A. (pdf)

 

Serveis de reclamacions dels supervisors

Serveis d'inversió i mercat de valors: les reclamacions es poden adreçar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (Paseo de la Castellana, 19, 28046, Madrid) o mitjançant el seu web www.cnmv.es.

 

Informació per al consumidor (Catalunya)

Es fa constar el servei de consulta telefònica per al consumidor, prestat per la Generalitat de Catalunya, en el número 012. Hi ha fulls oficials de reclamació/denúncia a la disposició dels clients. L'entitat disposa d'un servei telefònic gratuït d'atenció al client en el número 900 40 40 90. També s'informa que, d'acord amb el que estableix la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, els consumidors poden sol·licitar un model de les condicions generals dels contractes de serveis financers bàsics que els interessi concertar.

 

Normativa de transparència I protecció dels clients de serveis financers

Normativa general de protecció dels consumidors i condicions de contractació

 • Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.
 • Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de la contractació.
 • Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Parlament de Catalunya, del Codi de consum de Catalunya.

 

Serveis d'inversió

 • Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del mercat de valors.
 • Reial decret 217/2008, de 15 de febrer, del Ministeri d'Economia i Hisenda, sobre el règim jurídic de les empreses de serveis d'inversió i de les altres entitats que presten serveis d'inversió i pel qual es modifica parcialment el reglament de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'institucions d'inversió col·lectiva, aprovat pel Reial decret 1309/2005, de 4 de novembre.
 • Circular 7/2011, de 12 de desembre, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre fullet informatiu de tarifes i contingut dels contractes tipus.
 • Ordre ECC/2316/2015, de 4 de novembre, relativa a les obligacions d'informació i classificació de productes financers.

 

Servei d'atenció al client i defensor del client

 • Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer, modificada per la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible.
 • Ordre ECO/734/2004, d'11 de març, sobre departaments i serveis d'atenció al client i el defensor del client de les entitats financeres.
 • Ordre ECC/2502/2012, de 16 de novembre, per la qual es regula el procediment de presentació de reclamacions davant els serveis de reclamacions del Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Direcció General d'Assegurances i Pensions.