Informació legal del portal web

CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU, (d'ara endavant, "CaixaBank AM") és l'entitat titular del portal o del lloc web al qual ha accedit.

L'accés al portal o a qualsevol dels llocs web de CaixaBank AM i a la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis que contenen comporta l'acceptació de les condicions generals previstes en aquest avís legal. Per això, cal que en llegeixi atentament el contingut si vol accedir i fer ús de la informació i els serveis oferts al portal o en qualsevol dels llocs web de CaixaBank AM.

 

Validesa de la informació

La informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en la data de la darrera actualització.

Les presents condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. CaixaBank AM es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment, cas en què seran vigents des de la seva publicació i aplicables a tots els usuaris del portal o dels llocs web des d'aleshores.

Els continguts de qualsevol dels llocs web, especialment les referències informatives i publicitàries, no constitueixen una oferta vinculant llevat que s'indiqui expressament el contrari. CaixaBank AM es reserva el dret d'introduir modificacions o ometre parcialment o totalment els continguts actuals quan ho consideri oportú, i també a impedir o restringir-hi l'accés de forma temporal o permanent.

CaixaBank AM podrà incloure en qualsevol dels seus llocs web continguts de tercers i enllaços a pàgines web de tercers, sempre amb l'autorització dels seus titulars, com ara xarxes socials i altres informacions. En cap d'aquests casos CaixaBank AM no serà responsable de les pàgines i els continguts de tercers, com tampoc del seu funcionament i disponibilitat.

 

Navegació i personalització

La mera navegació a través dels llocs web de CaixaBank AM té caràcter gratuït i tampoc no exigeix el registre previ de l'usuari.

En alguns dels portals o llocs web s'oferirà a l'usuari la possibilitat de personalitzar les pàgines, identificant automàticament l'idioma del seu navegador web i seleccionant el perfil d'informació que vol consultar a partir del tipus de client particular o institucional.

 

Seguretat

El portal i els llocs web de CaixaBank AM utilitzen tecnologia de navegació segura basada en certificats SSL.

 

Política de privacitat i protecció de dades

CaixaBank AM compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

CaixaBank AM ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, a fi d'evitar, en la mesura del possible i sempre segons l'estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Quan es demani que s'empleni un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s'informarà el client o l'usuari del destinatari de la informació sobre la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i l'adreça del responsable del fitxer i de la facultat de l'usuari d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades. Les dades personals recollides només seran tractades i/o cedides amb la finalitat expressada, i sempre amb el consentiment de l'usuari o client.

En tot cas, la informació relativa al tractament de dades dels clients que duu a terme Caixabank AM està sempre disponible a(www.caixabankassetmanagement.com/ca/privacitat).

Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors, demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, tan aviat com sigui possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

 

Política de galetes

Les pàgines web de CaixaBank AM disposen de galetes, que són petits dispositius de dades que s'emmagatzemen a l'ordinador de l'usuari o client i que poden permetre als nostres sistemes recordar característiques o preferències de la navegació a les nostres pàgines web que puguin servir per personalitzar el seu accés en visites successives, fer més segura la navegació, reunir informació estadística sobre la navegació efectuada o conèixer preferències d'usuaris.

La política de galetes de CaixaBank AM està subjecta a la normativa comunitària i espanyola en vigor relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques. En virtut d'aquesta política, CaixaBank AM l'informarà de les galetes que fa servir en cadascun dels seus llocs web (www.caixabankassetmanagement.com/ca/politica-cookies) i, quan sigui necessari, sol·licitarà el seu consentiment per poder-les fer servir.

 

Portals mòbils i geolocalització

Algunes de les pàgines web de CaixaBank AM estan adaptades per al seu ús en dispositius mòbils, per la qual cosa és possible que la presentació i el contingut de les diferents aplicacions mòbils no coincideixin ni siguin exactes als del portal o dels diferents llocs web.

Així mateix, algunes de les pàgines webadaptades per a dispositius mòbils o les aplicacions poden disposar de funcions de geolocalització, a fi de determinar quan l'usuari l'activi, la ubicació del dispositiu a cada moment. Per això podrà accedir als serveis que necessitin geolocalització i que CaixaBank (AM) tingui disponibles.

L'accés als serveis esmentats requerirà l'activació per part de l'usuari de la funció de geolocalització al seu dispositiu mòbil, que podrà desactivar en qualsevol moment.

 

Propietat intel·lectual i industrial

El portal i les pàgines web de CaixaBank AM, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en aquestes, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals CaixaBank AM o les empreses del seu Grup són titulars o legítimes llicenciatàries.

CaixaBank no atorga cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o elements continguts a les pàgines web de CaixaBank AM en cas que la titularitat dels mateixos no correspongui a CaixaBank AM ni a les empreses del seu Grup.

 

Usos prohibits i permesos

Està prohibida qualsevol modalitat d'explotació, inclòs qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, a través de qualsevol suport i mitjà, de les obres esmentades anteriorment, les creacions i els signes distintius, sense autorització prèvia i expressa dels seus titulars respectius. L'incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir una infracció sancionable per la legislació vigent.

Això no obstant, pel seu compte i risc l'usuari podrà descarregar o copiar aquests elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de CaixaBank AM. Especialment, no els podrà alterar, modificar ni suprimir, sigui de manera total o parcial. En cap cas, això no significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de CaixaBank AM o de les empreses del seu Grup.

Està prohibit, excepte en els casos en què ho autoritzi expressament CaixaBank AM, establir enllaços des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de CaixaBank AM diferents de la pàgina principal del seu portal, i també presentar les pàgines web de CaixaBank AM o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

 

Informació financera

El portal o els llocs web de CaixaBank AM no proporcionen cap tipus de recomanació d'inversió, ni assessorament legal, fiscal ni de cap altre mena. La informació és d'àmbit general i en cap cas no té en compte criteris o objectius específics o particulars d'inversió ni de situació financera. Per tant, la informació continguda no ha de ser utilitzada per realitzar inversions o prendre decisions.

Els continguts de les pàgines web no constitueixen una oferta per vendre participacions o accions d'institucions d'inversió col·lectiva als Estats Units d'Amèrica. Les participacions/accions no poden ser ofertes, venudes ni subscrites als Estats Units d'Amèrica en absència de registre d'aquestes o d'una exempció de registre establerta a la Llei de Mercat de Valors dels Estats Units d'Amèrica ("US Securities Act of 1933").

 

Responsabilitats

CaixaBank AM no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i la informació continguts en les pàgines web de CaixaBank AM, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

CaixaBank AM no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des de les pàgines web de CaixaBank AM mitjançant enllaços, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s'accedeixi mitjançant enllaços al portal de CaixaBank AM o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l'aparença o signes distintius de CaixaBank AM, llevat d'autorització expressa d'aquesta última.

CaixaBank AM i els seus proveïdors d'informació com a terceres parts no assumeixen cap responsabilitat relativa a la informació, els continguts de tota mena, els productes i els serveis oferts o prestats a través de les pàgines web de CaixaBank AM per terceres persones o entitats, encara que pertanyin al seu mateix grup econòmic, i, en especial, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats al que s'ha indicat anteriorment, es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o les relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixin els prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades, del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; (vii) en general, l'incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que resultin d'aplicació, i (viii) qualsevol decisió presa en dependència de la informació proporcionada a través del portal de CaixaBank AM.

Ni CaixaBank AM ni els proveïdors d'informació, com a terceres parts, no assumeixen cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses produïts per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloqueigs o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic motivats per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control de CaixaBank AM; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web de CaixaBank AM; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament o per l'ús de versions no actualitzades del navegador.

 

Legislació aplicable

Aquestes condicions generals es regiran per la legislació espanyola.