Avis legal

CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU (en endavant, "CaixaBank AM") és l'entitat titular del portal o del lloc web al qual ha accedit.

L'accés al portal o a qualsevol dels llocs web de CaixaBank AM i a la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis que contenen comporta l'acceptació de les condicions generals previstes en aquest avís legal. Per això, cal que en llegeixi atentament el contingut si vol accedir i fer ús de la informació i els serveis oferts al portal o en qualsevol dels llocs web de CaixaBank AM.

 

Validesa de la informació

La informació que contenen aquestes pàgines és la vigent en la data de la seva última actualització.

Aquestes condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. CaixaBank AM es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment, cas en què seran vigents des de la seva publicació i aplicables a tots els usuaris del portal o dels llocs web des d'aleshores.

Els continguts de qualsevol dels llocs web, especialment les referències informatives i publicitàries, no constitueixen una oferta vinculant llevat que s'indiqui expressament el contrari. CaixaBank AM es reserva el dret d'introduir modificacions o ometre parcialment o totalment els continguts actuals quan ho consideri oportú, i també a impedir o restringir-hi l'accés de forma temporal o permanent.

CaixaBank AM podrà incloure en qualsevol dels seus llocs web continguts de tercers i enllaços a pàgines web de tercers, sempre amb l'autorització dels seus titulars, per exemple de xarxes socials i altres informacions. En cap d'aquests casos CaixaBank AM no serà responsable de les pàgines i els continguts de tercers, com tampoc del seu funcionament i disponibilitat.

 

Navegació i personalització

La mera navegació a través dels llocs web de CaixaBank AM té caràcter gratuït i tampoc no exigeix el registre previ de l'usuari.

En alguns dels portals o llocs web s'oferirà a l'usuari la possibilitat de personalitzar les pàgines identificant automàticament l'idioma del seu navegador web i seleccionant el perfil d'informació que vol consultar a partir del tipus de client particular o institucional.

 

Seguretat

El portal i els llocs web de CaixaBank AM fan servir tecnologia de navegació segura basada en certificats SSL/TLS.

 

Política de privacitat i protecció de dades

CaixaBank AM compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

CaixaBank AM ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l'objectiu d'evitar-ne, sempre que sigui possible i segons l'estat de la tècnica, l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat.

Quan se sol·liciti l'emplenament d'un formulari en què es recopilin dades de caràcter personal, s'informarà el client o usuari d'acord amb el que en cada moment requereixi la normativa de protecció de dades i, en cas que sigui necessari obtenir-ne el consentiment, ho farem amb els requisits indicats en la normativa esmentada.

En tot cas, la informació relativa al tractament de dades dels clients que duu a terme CaixaBank AM està sempre disponible a (www.caixabankassetmanagement.com/ca/privacitat).

Per tal que la informació que tractem estigui sempre actualitzada i no contingui errors, demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, tan aviat com sigui possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

 

Política de galetes

Les pàgines web de CaixaBank AM disposen de galetes, que són petits fitxers de dades que s'emmagatzemen a l'ordinador de l'usuari o client i que poden permetre als nostres sistemes recordar característiques o preferències de la navegació a les nostres pàgines web que puguin servir per personalitzar el seu accés en visites posteriors, fer més segura la navegació, obtenir informació estadística sobre la navegació efectuada o conèixer les preferències dels usuaris.

La política de galetes de CaixaBank AM està subjecta a la normativa comunitària i espanyola vigent relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques. En virtut d'aquesta política, CaixaBank l'informarà de les galetes que fa servir en cadascun dels seus llocs web (www.caixabankassetmanagement.com/ca/politica-cookies) i, quan sigui necessari, sol·licitarà el seu consentiment per poder-les fer servir.

 

Portals mòbils i geolocalització

Algunes pàgines web de CaixaBank AM estan adaptades per a l'ús en dispositius mòbils, per la qual cosa és possible que la presentació i el contingut de les diferents aplicacions mòbils no coincideixin ni siguin exactes als del portal o als dels diferents llocs web.

A més, algunes de les pàgines web poden disposar de funcions d'estadístiques amb geolocalització mitjançant identificació geogràfica de les adreces IP.

 

Propietat intel·lectual i industrial

El portal i les pàgines web de CaixaBank AM, les pàgines de què consta i la informació o els elements que contenen inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, i també logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals CaixaBank AM o les empreses del Grup CaixaBank són titulars o llicenciatàries legítimes.

CaixaBank AM no atorga cap garantia sobre la licitud i la legalitat de la informació o dels elements continguts a les pàgines web de CaixaBank AM en cas que la seva titularitat no correspongui a CaixaBank AM ni a les empreses del seu grup.

 

Usos prohibits i permesos

Està prohibida qualsevol modalitat d'explotació, inclòs qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, a través de qualsevol suport i mitjà, de les obres esmentades anteriorment, les creacions i els signes distintius, sense autorització prèvia i expressa dels seus titulars respectius. L'incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir una infracció sancionable per la legislació vigent.

Això no obstant, pel seu compte i risc l'usuari podrà descarregar o copiar aquests elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de CaixaBank AM. Especialment, no els podrà alterar, modificar ni suprimir, sigui de manera total o parcial. En cap cas això no suposarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de CaixaBank AM o les empreses del seu grup.

Està prohibit, excepte en els casos en què ho autoritzi expressament CaixaBank AM, establir enllaços des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de CaixaBank AM diferents de la pàgina principal del seu portal, i també presentar les pàgines web de CaixaBank AM o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

 

Informació financera

El portal o els llocs web de CaixaBank AM no proporcionen cap tipus de recomanació d'inversió, ni assessorament legal, fiscal ni de cap altre mena. La informació és d'àmbit general i en cap cas no té en compte criteris o objectius específics o particulars d'inversió ni de situació financera. Per tant, la informació continguda no ha de ser utilitzada per realitzar inversions o prendre decisions.

Els continguts de les pàgines web no constitueixen una oferta per vendre participacions o accions d'institucions d'inversió col·lectiva als Estats Units d'Amèrica. Les participacions o accions d'institucions d'inversió col·lectiva no es poden oferir, vendre ni subscriure als Estats Units d'Amèrica si no s'han registrat o estan subjectes a exempció de registre conforme a la Llei del Mercat de Valors dels Estats Units d'Amèrica ("US Securities Act of 1933").

 

Responsabilitats

CaixaBank AM no garanteix l'accés continuat ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i la informació que contenen les pàgines web de CaixaBank AM, que poden veure's impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

CaixaBank AM no és responsable de la informació i la resta de continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des de les pàgines web de CaixaBank AM mitjançant enllaços, ni de la informació i la resta de continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s'accedeixi mitjançant enllaços al portal de CaixaBank AM o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i els continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l'aparença o els signes distintius de CaixaBank AM, llevat que es tingui l'autorització expressa d'aquesta última.

CaixaBank AM i els seus proveïdors d'informació com a terceres parts no assumeixen cap responsabilitat relativa a la informació, els continguts de tota mena, els productes i els serveis oferts o prestats a través de les pàgines web de CaixaBank AM per terceres persones o entitats, encara que pertanyin al seu mateix grup econòmic, i, en especial, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats al que s'ha indicat anteriorment, es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o no puntual dels contractes o les relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; (vii) en general, l'incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta aplicables; i (viii) qualsevol decisió presa partint de la informació proporcionada a través del portal de CaixaBank AM.

Ni CaixaBank AM ni els proveïdors d'informació com a terceres parts no assumeixen cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloqueigs o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic motivats per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control de CaixaBank AM; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web de CaixaBank AM; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament o per l'ús de versions no actualitzades del navegador.

 

Legislació aplicable

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola.

CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU. 2022 Madrid.