SICAV

SICAV

Experiència i consistència

Les societats d'inversió de capital variable, SICAV, són vehicles d'inversió col·lectiva l'estructura jurídica de les quals se sustenta en el format de societat anònima i l'objecte social de les quals és invertir en actius financers. Normalment les vocacions d'aquestes societats d'inversió són globals, tot i que es poden constituir amb altres vocacions inversores, com els fons d'inversió.