Integració Bankia

Benvingut a CaixaBank Asset Management. S'informa l'usuari d'aquest lloc web que s'ha produït la fusió per absorció de Bankia Fons SGIIC SAU per CaixaBank Asset Management SGIIC SAU, succeint la segona entitat a la primera, de forma universal, en tots els drets i obligacions. Aquest apartat de preguntes i respostes li permetrà obtenir més informació sobre el procés d'integració i sobre els fons anteriorment gestionats des Bankia Fondos.

Informació sobre el procés d'integració de CaixaBank Asset Management i Bankia Fondos

1

La fusió de les dues gestores no implica cap modificació en la vocació inversora del fons, ni en la seva política d'inversió. Tampoc no afectarà el patrimoni invertit del fons, les comissions que té establertes ni la rendibilitat obtinguda fins a la data, i l'antiguitat de les participacions es conservarà a efectes fiscals.

Com és habitual, en cas que el fons patís qualsevol tipus de modificació, s'informarà degudament tal com exigeix la normativa d'institucions d'inversió col·lectiva. Per tant, es notificarà la modificació mitjançant carta explicativa dels canvis que es preveuen en el fons. Se li atorgarà la possibilitat de reemborsar les seves participacions, en el termini establert legalment i sense cap penalització, si així ho exigís per les modificacions dutes a terme.

2

L'equip d'inversions està compost per professionals amb una experiència dilatada en mercats i que gestionen una àmplia gamma de solucions d'inversió.

3

Després de la fusió, la seva entitat és Caixabank Asset Management, SGIIC, SAU.

La fusió s'ha dut a terme mitjançant l'absorció de BANKIA FONDOS SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA, SAU (societat absorbida) per CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA, SAU (societat absorbent), amb extinció de la societat absorbida i transmissió en bloc de tot el seu patrimoni a la societat absorbent. Caixabank Asset Management, SGIIC, SAU se subroga en tots els compromisos anteriorment assumits per Bankia Fondos, SGIIC, SAU com a successora universal de tots els drets i les obligacions de Bankia Fondos, SGIIC, SAU.

CaixaBank Asset Management: Gestora líder a Espanya per patrimoni i partícips, amb més de 73.500 milions d'euros sota gestió i una quota de mercat en fons d'inversió a Espanya del 24,96% (Font: Inverco, maig 2021).

CaixaBank Asset Management gestiona per delegació les carteres de gestió discrecional del Grup CaixaBank, així com altres solucions d'inversió domiciliades a Luxemburg.

CaixaBank Asset Management té dues filials ubicades a Portugal i Luxemburg, BPI Gestão de Ativos i CaixaBank Asset Management Luxembourg, respectivament.

Està present a: Madrid, Barcelona, Lisboa i Porto a Portugal, a través de BPI Gestão de Ativos, i a Luxemburg, de manera que ofereix vehicles d'inversió en diferents territoris que donen solució a les necessitats dels inversors.

CaixaBank Asset Management és gestora referent en qualitat, i l'any 2018 va obtenir el certificat UNE ISO 9001:2015, que avala el procés de gestió de qualitat en la gestió i administració de fons d'inversió i SICAV i gestió discrecional de carteres.

Pertànyer al Grup CaixaBank ens fa operar comprometent-nos amb el nostre entorn. En aquesta línia, CaixaBank Asset Management està adherida als Principis d'Inversió Responsable de les Nacions Unides (UNPRI) des del 2016, integrant en el seu procés d'inversió els aspectes socials, ambientals i de bon govern que estableixen les Nacions Unides. També es un reflex d'aquest compromís la certificació atorgada per AENOR de Finances Sostenibles en la gestió d'actius, rebuda l'any 2021.

4

La informació dels seus fons estarà disponible a l'apartat de Solucions d'inversió, al cercador de fons de www.caixabankassetmanagement.com i www.caixabank.es.

Així mateix, podrà trobar informació dels seus fons a www.bankia.es fins al novembre del 2021

5

Hi ha diversos aspectes que cal considerar en el procés d'integració:

1. Canvi de denominació dels fons

En les denominacions dels fons se substituirà la identitat "Bankia" per la de CaixaBank (per exemple, Bankia Bonos Duración Flexible, FI passarà a denominar-se CaixaBank Bonos Duración Flexible, FI).Transitòriament i per a nou fons de Bankia la denominació dels quals era igual o semblant a la d'altres fons de CaixaBank, el seu nou nom passarà a ser "CaixaBank Bankia", per tal que siguin fàcilment identificables. El llistat de fons es detalla a continuació:

CaixaBank Bankia Dividendo Europa, FI; CaixaBank Bankia Futuro Sostenible, FI; CaixaBank Bankia Mixto Futuro Sostenible, FI; CaixaBank Bankia Bolsa Española, FI; CaixaBank Bankia Index España, FI; CaixaBank Bankia Index Eurozona, FI; CaixaBank Bankia Megatendencias, FI; CaixaBank Bankia Bolsa USA, FI; CaixaBank Bankia Renta Fija Corporativa, FI.

2. Dipositari dels fons:

El dipositari dels fons no canvia i és CECABANK, SA.

3. Informació dels meus fons:

Vostè continuarà rebent la mateixa informació per al seguiment de les seves inversions, encara que amb la identitat corporativa del Grup CaixaBank, fins que es produeixi la integració tecnològica de les dues entitats gestores, que es preveu al mes de novembre d'aquest any. A partir d'aquesta data la documentació que estarà a la seva disposició serà la mateixa que rep actualment, però amb els formats i models propis del Grup CaixaBank. És a dir:

  • Estat de posició: cada mes si es realitzen moviments, i com a mínim el 31 de desembre si no s'ha operat.
  • IPP: informes periòdics del primer i segon semestre.
  • Memòria anual: un cop l'any, al mes de maig.
  • Informació fiscal de l'exercici: al mes de març.

A partir del mes de juliol, les fitxes comercials dels fons estaran disponibles al web de CaixaBank Asset Management (www.caixabankassetmanagement.com), i estaran adaptades a la nova entitat pel que fa al contingut i al format.

6
  • Caixabank Asset Management, SGIIC, SAU està adherida al Servei d'Atenció al Client del Grup CaixaBank, que és l'encarregat d'atendre i resoldre les queixes i reclamacions dels seus clients i de les entitats del Grup.
  • Els clients poden presentar reclamacions davant el Servei d'Atenció al Client a través de l'adreça postal, carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 46002, València; de l'adreça de correu electrònic servicio.cliente@caixabank.com; del formulari especialment habilitat a aquest efecte al web www.caixabank.es, o a qualsevol de les oficines de CaixaBank.
  • l Servei d'Atenció al Client disposa d'un termini màxim de dos mesos per resoldre les reclamacions, d'acord amb el seu reglament de funcionament. En cas de disconformitat amb la resolució o si ha transcorregut el termini indicat sense que s'hagi emès cap pronunciament, el client pot formular la reclamació davant els serveis de reclamacions dels supervisors.
7

Volem ser molt a prop dels nostres clients. Si té cap consulta relacionada amb fons d'inversió i carteres de gestió discrecional, es pot adreçar al seu gestor comercial com ho feia habitualment i ell farà arribar la consulta a CaixaBank Asset Management.

8
Nom AnticNom nou
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE CARTERACAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE CARTERA
BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE UNIVERSALCAIXABANK BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI CLASE UNIVERSAL
BANKIA BOLSA USA, FI CLASE CARTERACAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE CARTERA
BANKIA BOLSA USA, FI CLASE INTERNACAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE INTERNA
BANKIA BOLSA USA, FI CLASE UNIVERSALCAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI CLASE UNIVERSAL
BANKIA BONOS 24 MESES, FI CLASE CARTERACAIXABANK BONOS 24 MESES, FI CLASE CARTERA
BANKIA BONOS 24 MESES, FI CLASE INTERNACAIXABANK BONOS 24 MESES, FI CLASE INTERNA
BANKIA BONOS 24 MESES, FI CLASE PLUSCAIXABANK BONOS 24 MESES, FI CLASE PLUS
BANKIA BONOS 24 MESES, FI CLASE PREMIERCAIXABANK BONOS 24 MESES, FI CLASE PREMIER
BANKIA BONOS 24 MESES, FI CLASE UNIVERSALCAIXABANK BONOS 24 MESES, FI CLASE UNIVERSAL
BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI CLASE CARTERACAIXABANK BONOS DURACION FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA
BANKIA BONOS DURACIÓN FLEXIBLE, FI CLASE UNIVERSALCAIXABANK BONOS DURACIÓN FLEXIBLE, FI CLASE UNIVERSAL
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI CLASE CARTERACAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI CLASE CARTERA
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI CLASE UNIVERSALCAIXABANK BONOS INTERNACIONAL, FI CLASE UNIVERSAL
BANKIA CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE CARTERACAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE CARTERA
BANKIA CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE UNIVERSALCAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE UNIVERSAL
BANKIA DIVERSIFICACION II, FICAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA , FI CLASE CARTERACAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI CLASE CARTERA
BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI CLASE UNIVERSALCAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI CLASE UNIVERSAL
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERACAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE CARTERA
BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE UNIVERSALCAIXABANK BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE UNIVERSAL
BANKIA DOLAR, FI CLASE CARTERACAIXABANK DOLAR, FI CLASE CARTERA
BANKIA DOLAR, FI CLASE INTERNACAIXABANK DOLAR, FI CLASE INTERNA
BANKIA DOLAR, FI CLASE UNIVERSALCAIXABANK DOLAR, FI CLASE UNIVERSAL
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI CLASE CARTERACAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI CLASE CARTERA
BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI CLASE INTERNACAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI CLASE INTERNA
BANKIA DURACIÓN FLEXIBLE 0-2, FI CLASE UNIVERSALCAIXABANK DURACIÓN FLEXIBLE 0-2, FI CLASE UNIVERSAL
BANKIA EMERGENTES, FI CLASE CARTERACAIXABANK EMERGENTES, FI CLASE CARTERA
BANKIA EMERGENTES, FI CLASE UNIVERSALCAIXABANK EMERGENTES, FI CLASE UNIVERSAL
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI CLASE CARTERACAIXABANK EURO TOP IDEAS, FI CLASE CARTERA
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI CLASE INTERNACAIXABANK EURO TOP IDEAS, FI CLASE INTERNA
BANKIA EURO TOP IDEAS, FI CLASE UNIVERSALCAIXABANK EURO TOP IDEAS, FI CLASE UNIVERSAL
BANKIA EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI CLASE CARTERACAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI CLASE CARTERA
BANKIA EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI CLASE UNIVERSALCAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 15, FI CLASE UNIVERSAL
BANKIA EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI CLASE CARTERACAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI CLASE CARTERA
BANKIA EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI CLASE UNIVERSALCAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 30, FI CLASE UNIVERSAL
BANKIA EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI CLASE CARTERACAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI CLASE CARTERA
BANKIA EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI CLASE UNIVERSALCAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI CLASE UNIVERSAL
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE CARTERACAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE CARTERA
BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE UNIVERSALCAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI CLASE UNIVERSAL
BANKIA FONDUXO, FI CLASE CARTERACAIXABANK FONDUXO, FI CLASE CARTERA
BANKIA FONDUXO, FI CLASE INTERNACAIXABANK FONDUXO, FI CLASE INTERNA
BANKIA FONDUXO, FI CLASE UNIVERSALCAIXABANK FONDUXO, FI CLASE UNIVERSAL
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE CARTERACAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE CARTERA
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE INTERNACAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE INTERNA
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE PLUSCAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE PLUS
BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE UNIVERSALCAIXABANK BANKIA FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE UNIVERSAL
BANKIA GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FICAIXABANK GARANTIZADO BOLSA EUROPA 2024, FI
BANKIA GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FICAIXABANK GARANTIZADO CRECIENTE 2024, FI
BANKIA GARANTIZADO DINAMICO, FICAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR II, FICAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI
BANKIA GARANTIZADO EURIBOR, FICAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI
BANKIA GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FICAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 15, FICAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 16, FICAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI
BANKIA GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES, FICAIXABANK GARANTIZADO RENTAS CRECIENTES, FI
BANKIA GARANTIZADO SELECCION XII, FICAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI
BANKIA GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FICAIXABANK GARANTIZADO VALORES RESPONSABLES, FI
BANKIA GESTION ACTIVA, FICAIXABANK GESTION ACTIVA FI
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI CLASE CARTERACAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI CLASE CARTERA
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI CLASE UNIVERSALCAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI CLASE UNIVERSAL
BANKIA GESTION VALOR, FI CLASE CARTERACAIXABANK GESTION VALOR, FI CLASE CARTERA
BANKIA GESTION VALOR, FI CLASE UNIVERSALCAIXABANK GESTION VALOR, FI CLASE UNIVERSAL
BANKIA GLOBAL FLEXIBLE, FICAIXABANK GLOBAL FLEXIBLE, FI
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI CLASE CARTERACAIXABANK GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI CLASE CARTERA
BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI CLASE UNIVERSALCAIXABANK GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI CLASE UNIVERSAL
BANKIA HORIZONTE 2025, FICAIXABANK HORIZONTE 2025, FI
BANKIA INDEX CLIMA MUNDIAL, FI CL CARTERACAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI CLASE CARTERA
BANKIA INDEX CLIMA MUNDIAL, FI CL INTERNACAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI CLASE INTERNA
BANKIA INDEX CLIMA MUNDIAL, FI CL UNIVERSALCAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI CLASE UNIVERSAL
BANKIA INDEX ESPAÑA, FI CLASE CARTERACAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI CLASE CARTERA
BANKIA INDEX ESPAÑA, FI CLASE INTERNACAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI CLASE INTERNA
BANKIA INDEX ESPAÑA, FI CLASE UNIVERSALCAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI CLASE UNIVERSAL
BANKIA INDEX EUROZONA, FI CLASE CARTERACAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI CLASE CARTERA
BANKIA INDEX EUROZONA, FI CLASE INTERNACAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI CLASE INTERNA
BANKIA INDEX EUROZONA, FI CLASE UNIVERSALCAIXABANK BANKIA INDEX EUROZONA, FI CLASE UNIVERSAL
BANKIA INDEX JAPON, FI CLASE CARTERACAIXABANK INDEX JAPON, FI CLASE CARTERA
BANKIA INDEX JAPON, FI CLASE UNIVERSALCAIXABANK INDEX JAPON, FI CLASE UNIVERSAL
BANKIA INDEX USA CUBIERTO, FI CLASE CARTERACAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI CLASE CARTERA
BANKIA INDEX USA CUBIERTO, FI CLASE CLASE PLUSCAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI CLASE PLUS
BANKIA INDEX USA CUBIERTO, FI CLASE INTERNACAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI CLASE INTERNA
BANKIA INDEX USA CUBIERTO, FI CLASE UNIVERSALCAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI CLASE UNIVERSAL
BANKIA MEGATENDENCIAS, FI CLASE CARTERACAIXABANK BANKIA MEGATENDENCIAS, FI CLASE CARTERA
BANKIA MEGATENDENCIAS, FI CLASE UNIVERSALCAIXABANK BANKIA MEGATENDENCIAS, FI CLASE UNIVERSAL
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE CARTERACAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE CARTERA
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE PLUSCAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE PLUS
BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE UNIVERSALCAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE UNIVERSAL
BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI CARTERACAIXABANK BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE CARTERA
BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE INTERNACAIXABANK BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE INTERNA
BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI PLUSCAIXABANK BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE PLUS
BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI UNIVERSALCAIXABANK BANKIA MIXTO FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE UNIVERSAL
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE CARTERACAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE CARTERA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE UNIVERSALCAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI CLASE UNIVERSAL
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI CLASE CARTERACAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI CLASE CARTERA
BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI CLASE UNIVERSALCAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI CLASE UNIVERSAL
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI CLASE CARTERACAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI CLASE CARTERA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI CLASE UNIVERSALCAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI CLASE UNIVERSAL
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI CLASE CARTERACAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI CLASE CARTERA
BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI CLASE UNIVERSALCAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI CLASE UNIVERSAL
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FICAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FICAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FICAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FICAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI
BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FICAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE CARTERACAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE CARTERA
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE UNIVERSALCAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE UNIVERSAL
BANKIA RENTA FIJA EURO CP, FI CLASE CARTERACAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI CLASE CARTERA
BANKIA RENTA FIJA EURO CP, FI CLASE INTERNACAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI CLASE INTERNA
BANKIA RENTA FIJA EURO CP, FI CLASE UNIVERSALCAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI CLASE UNIVERSAL
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI CLASE CARTERACAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI CLASE CARTERA
BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI CLASE UNIVERSALCAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI CLASE UNIVERSAL
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI CLASE CARTERACAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI CLASE CARTERA
BANKIA RENTA VARIABLE GLOBAL, FI CLASE UNIVERSALCAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI CLASE UNIVERSAL
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE CARTERACAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE CARTERA
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE INTERNACAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE INTERNA
BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE UNIVERSALCAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI CLASE UNIVERSAL
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI CLASE CARTERACAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI CLASE CARTERA
BANKIA SOY ASI CAUTO, FI CLASE UNIVERSALCAIXABANK SOY ASI CAUTO, FI CLASE UNIVERSAL
BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI CLASE CARTERACAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI CLASE CARTERA
BANKIA SOY ASI DINAMICO, FI CLASE UNIVERSALCAIXABANK SOY ASI DINAMICO, FI CLASE UNIVERSAL
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI CLASE CARTERACAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI CLASE CARTERA
BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI CLASE UNIVERSALCAIXABANK SOY ASI FLEXIBLE, FI CLASE UNIVERSAL
BBP GARANTIA EURIBOR, FICAIXABANK BANCA PRIVADA GARANTIA EURIBOR, FI
BBP RENTA FIJA EURO, FI CLASE CARTERACAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE CARTERA
BBP RENTA FIJA EURO, FI CLASE UNIVERSALCAIXABANK BANCA PRIVADA RENTA FIJA EURO, FI CLASE UNIVERSAL
BBP SELECCION, FICAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI
LIBERTY EURO RENTA, FILIBERTY EURO RENTA, FI
LIBERTY EURO STOCK MARKET, FILIBERTY EURO STOCK MARKET, FI
ORFEO, FIORFEO, FI

Revista Fondo a Fondo