Avís · legal

Avis legal

CaixaBank Asset Management, SGIIC, S.A.U. (En endavant, "CaixaBank AM") és l'entitat titular del website www.caixabankassetmanagement.com(en endavant, el "portal" o "lloc web") a través de la qual ofereix informació sobre els seus productes i serveis. CaixaBank AM és doncs responsable de processar la informació personal que recull i rep de vostè quan utilitza el lloc web. 

Tota persona que accedeixi al lloc web serà considerada un "usuari" i accepta de forma expressa, automàtica i voluntària l'avís legal en vigor en el moment que accedeix a aquest, així com les condicions particulars que puguin ser d'aplicació. Per això, li recomanem que llegeixi atentament el contingut si vol accedir i fer ús de la informació i els productes i/o serveis oferts des del portal. 

En qualsevol cas, CaixaBank AM es reserva el dret de canviar l'estructura i el disseny del lloc web, i de modificar o eliminar serveis i/o productes, continguts o les condicions d'accés i/o ús del lloc web de forma unilateral, en qualsevol moment i sense previ avís. 

Els continguts del portal, especialment les referències informatives i comercials, llevat que expressament s'indiqui el contrari, no constitueixen oferta vinculant. 

El portal s'adreça exclusivament a residents a Espanya i, per tant, totes les seves condicions es regiran i interpretaran segons el dret espanyol. 

Política de privacitat i protecció de dades

Des de CaixaBank AM complim íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la nostra activitat. 

Quan sol·licitem l'emplenament d'un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, l'informarem al client o usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i adreça del responsable i de la facultat de l'usuari d'exercitar els drets d'accés, rectificació o supressió de les seves dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves respectives dades personals, oposar-se o sol·licitar la portabilitat de les seves dades. Les dades personals recollides només seran tractades i/o cedides amb la finalitat expressada, i sempre amb el consentiment de l'usuari o client. 

Perquè la informació que tenim de vostè estigui sempre actualitzada i no contingui errors, li demanem que ens comuniquin, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal. 

Mesures de seguretat

Des de CaixaBank AM adoptem les mesures de seguretat necessàries per tal de protegir la seva informació. 

En concret, les mesures de seguretat utilitzades per tal de mantenir el nivell de seguretat requerits dependran de la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l'objectiu d'evitar, en la mesura del possible i sempre segons l'estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. 

No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que internet no és 100% segur. No podem prometre-li que l'ús del lloc web sigui completament segur. Per això, us animem a utilitzar internet amb cautela, això inclou no compartir contrasenyes. 

Propietat intel·lectual i industrial

Els textos, les imatges, els sons, les animacions, els vídeos i altres continguts d'aquest lloc web són propietat exclusiva de CaixaBank AM o, si escau, de tercers que hagin atorgat una llicència o autorització a CaixaBank AM per al seu ús. 

Tots els logotips, marques i dissenys industrials que apareixen en aquest lloc web entren en l'àmbit d'aplicació dels drets de propietat industrial i intel·lectual registrats per CaixaBank AM (o, si escau, pel tercer que hagi atorgat una llicència d'ús), pel que queda prohibida qualsevol forma d'explotació, la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació sense l'autorització expressa de CaixaBank AM. 

Amb aquestes condicions d'ús no es cedeix ni pot interpretar-se que es cedeixi cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el lloc web ni sobre cap de les seves parts. Queda prohibit divulgar, utilitzar, transmetre, distribuir, reproduir, transformar, comunicar públicament, posar a disposició, extreure, reutilitzar, reenviar o utilitzar de qualsevol manera, total o parcialment, en qualsevol suport o mitjà, els continguts d'aquest lloc web que pertanyen a CaixaBank AM sense el consentiment previ i exprés de l'entitat, llevat que s'indiqui el contrari o que la seva utilització es faci a títol particular i no vulneri els drets que la legislació aplicable atorgui a l'entitat. 

Responsabilitats

Des de CaixaBank AM no garantim l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en el lloc web que es puguin veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control. 

Així mateix, no som responsables de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del lloc web mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s'accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links al lloc web, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l'aparença o signes distintius de CaixaBank AM, llevat que ho autoritzem expressament. 

Juntament amb els nostres proveïdors d'informació no assumim cap responsabilitat amb relació a la informació, continguts de tot tipus, productes i serveis ofertats o prestats a través del lloc web per terceres persones o entitats, encara que pertanyin al seu mateix Grup econòmic, i, especialment , pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats a l'anterior, es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; (vii) en general, l'incompliment de qualssevols lleis, costums o codis de conducta que resultin d'aplicació i/o (viii) qualsevol decisió presa en dependència de la informació subministrada a través del portal de CaixaBank AM. 

Així mateix, tampoc assumim cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de CaixaBank AM; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre; (iii) ús indegut o inadequat del lloc web; i/o (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix. 

Política de cookies

L'informem que el portal de CaixaBank AM utilitza cookies, que són petits fitxers de dades que s'emmagatzemen a l'ordinador de l'usuari i que poden permetre als nostres sistemes recordar característiques o preferències de la navegació i servir per personalitzar el seu accés en successives visites, fer més segura la navegació, demanar informació estadística sobre la navegació efectuada, o conèixer preferències d'usuaris. 

La política de cookies de CaixaBank AM és subjecta a la normativa comunitària i espanyola en vigor, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques i, quan calgui, demanarem el seu consentiment per poder utilitzar-les . En el següent enllaç "Informació sobre les cookies utilitzades", trobareu més informació sobre les cookies d'aquest lloc web i com desactivar-les i/o eliminar-les. 

Usos prohibits i permesos

Els continguts del lloc web no constitueixen en cap cas una recomanació d'inversió ni assessorament de cap naturalesa. Els continguts del lloc web es publiquen amb la finalitat de proporcionar informació general sobre CaixaBank AM i no s'han d'utilitzar com a base per adoptar decisions d'inversió. 

Excepte quan així ho exigeixi la normativa espanyola del mercat de valors en matèria d'ofertes públiques de venda o subscripció, CaixaBank AM no acceptarà sota cap circumstància cap responsabilitat per pèrdues, danys o perjudicis ocasionats com a conseqüència de decisions d'inversió basades en dades o informacions continguts en el present portal. 

El contingut del present lloc web no constitueix una oferta per vendre participacions / accions d'institucions d'inversió col·lectiva als Estats Units d'Amèrica ni en els seus territoris o possessions. Per tant, aquestes participacions / accions no poden ser oferides, venudes ni subscrites als Estats Units d'Amèrica ni a persones que tinguin la condició d'US person. 

Així mateix, queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa de seus respectius titulars. L'incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent. 

No obstant això, pel seu compte i risc, l'usuari podrà descarregar o realitzar còpia de tals elements exclusivament per el seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de CaixaBank AM. Especialment, no els podrà alterar, modificar o suprimir ni total ni parcialment. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de CaixaBank AM o de les entitats pertanyents al seu Grup. 

Queda prohibit, excepte en els casos en què expressament li autoritzem, establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a la pàgina web de CaixaBank AM diferents de la pàgina principal del seu portal http://www.caixabankassetmanagement.com, o la que la substitueixi en el futur, així com presentar el lloc web o la informació continguda en el mateix sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat. 

Ús lícit i bona fe

L'usuari reconeix i accepta voluntària i expressament que l'ús del lloc web es realitza sota la seva única i exclusiva responsabilitat en tot moment. 

L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web, així com els seus serveis i continguts, sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic. Així mateix, està prohibit utilitzar el lloc web amb fins il·lícits o perjudicials per a CaixaBank AM o qualsevol tercer. 

Utilitzant el lloc web, l'usuari es compromet a no actuar de cap manera que pugui perjudicar la imatge, els interessos o els drets de CaixaBank AM o de tercers; que pugui dificultar d'alguna manera la utilització normal del lloc web.